انتخاب واحدنهایی نیمسال اول ۹۸-۹۷ از مورخ ۱۷/۰۶/۹۷ لغایت ۲۲/۰۶/۹۷ طبق شرایط وزمانبندی ذیل انجام خواهد شد

شرایط لازم جهت انتخاب واحد نهایی :

۱-رعایت دروس پیش نیاز وهم نیاز به عهده دانشجو بوده ودانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در این این خصوص ندارد.

۲-  انتخاب واحد با مراجعه به وب سایت دانشگاه از طریق پورتال دانشجو انجام می پذیرد.

۳-انتخاب واحد جهت هر ورودی  ازساعت  ۱۰صبح همان روز الی ۱۰صبح روز بعد انجام خواهد شد

۴- شروع کلاسها از روز شنبه مورخ ۲۴ شهریور ماه خواهد بود.

۵-دانشجویانی که دارای معدل کل ۱۶ به بالا هستند مجاز به اخذ دروس در روز اول انتخاب واحد می باشند.

 

زمانبندی انتخاب واحد نهایی نیمسال اول ۹۸-۹۷

رشته تحصیلی

تاریخ روز ورودی

ممتازین کلیه رشته ها

۰۶/۱۷/ ۹۷

شنبه

ممتازین

کلیه  رشته ها

۰۶/۱۸/ ۹۷ یکشنبه ۹۴ و ماقبل

کلیه  رشته ها

۰۶/۱۹/ ۹۷

دوشنبه

۹۵

کلیه  رشته ها

۰۶/۲۰/ ۹۷

سه شنبه

۹۶

کلیه  رشته ها

۰۶/۲۱/ ۹۷

چهار شنبه

جامانده ی کلیه ورودی ها

کلیه  رشته ها ۰۶/۲۲/ ۹۷ پنج شنبه

کلیه ورودی ها

 

۱- تاریخ شروع کلاسها ۲۴/۰۶/۹۷ می باشد.

۲- شروع انتخاب واحد از تاریخ  ۱۷/۰۶/۹۷ می باشد.

۳- امتحانات پایان ترم از ۱۵/۱۰/۹۷ لغایت ۲۷/۱۰/۹۷ برگزار می گردد.

۴-حذف و اضافه از تاریخ ۷/۷/۹۷ لغایت ۱۲/۷/۹۷ می باشد .

۵- پایان کلاسها در ترم جاری ۱۳/۱۰/۹۷ خواهد بود