به اطلاع دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی که قصد دارند در نیمسال جاری از پایان نامه خود دفاع نمایند می رساند، آخرین تاریخ مراجعه به مدیران محترم گروه و تحویل نسخه کامل پایان نامه که به تائید استادان محترم راهنما و مشاور رسیده، ۲۵ دیماه بوده و آخرین تاریخ ارائه مدارک و تائید داور به کارشناسان تحصیلات تکمیلی ۳ یهمن ماه ۱۳۹۶خواهد بود. به هیچ درخواستی پس از تاریخ های ذکر شده پاسخ داده نخواهد شد.
فرمهای پیش از دفاع و فلوچارت فرایند انجام آن در سامانه تحصیلات تکمیلی موجود است.