ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال تابستان ۹۷-۹۶ واحد همدان از روز شنبه مورخ ۱۶ تیر ماه انجام خواهد شد دانشجویان و متقاضیان دیگر موسسات آموزشی می توانند جهت اطلاع از دروس ارائه شده به آدرس سایت دانشگاه قسمت سامانه آموزش مراجعه کنند.

انتخاب واحد تابستان ۹۷ -۹۶ از مورخ ۱۶/۴/۹۷  لغایت ۲۱/۴/۹۷ طبق شرایط وزمانبندی ذیل انجام خواهد شد.

شرایط لازم جهت انتخاب واحد تابستان :

۱- دانشجویانی که نمرات دروس نیمسال دوم ۹۷-۹۶آنها تازمان انتخاب واحدتابستان مشخص نشده با فرض اینکه نمره قبولی کسب کنندانتخاب واحد نمایندلیکن بلافاصله پس از مشخص شدن نمرات مربوطه درصورت عدم کسب نمره قبولی بایستی سریعا”به کارشناس گروه مراجعه نمایند.

۳ –  انتخاب واحد با مراجعه به وب سایت دانشگاه از طریق پورتال دانشجو انجام می پذیرد.

۴- انتخاب واحد از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۶ / ۴ / ۹۷ آغاز خواهد شد.

۵- تعداد واحد قابل اخذ جهت  دانشجویان مقطع کاردانی وکارشناسی ۸ واحد و به شرط فارغ التحصیلی ۱۰واحد می باشد.

۶-دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دو درس جبرانی و حداکثر تا سقف  ۶ واحد می توانند اخذ کنند.

۷- دانشجویان مقطع دکترای تخصصی انتخاب واحد ندارند

۸- شروع کلاسها از ۲۳/۴/۹۷

زمانبندی انتخاب واحد تابستان۹۷-۹۶

تاریخ

روز

ورودی

۱۶/۴/۹۷

شنبه ممتازین  معدل کل ۱۶ به بالا

۱۷/۴/۹۷

یکشنبه

ورودی ۹۴ و ماقبل

۱۹/۴/۹۷

سه شنبه ورودی ۹۵

۲۰/۴/۹۷

چهار شنبه

ورودی ۹۶

۲۱/۴/۹۷ پنجشنبه

جامانده های کلیه ورودیها