متقاضیان  دعوت شده لطفا پس از پرکردن فرم پیوست در زمان های مشخص شده به دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین مراجعه فرمایند

 

 

فرم اطلاعات اولیه داوطلبان PDF

 

فرم اطلاعات اولیه داوطلبان WORD