دفتر بازرسی ویژه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی

شماره دفتر بازرسی ویژه هیآت امنا در استان همدان ۳۴۴۹۴۰۲۰ و یا داخلی ۱۶۰۰می باشد