اطلاعیه ها

۰۸شهریور ۱۳۹۸

شرایط عمومی: ارائه تسهیلات فقط برای دانشجویان فعال و در طول هر دوره یا مقطع تحصیلی صرفا در یک رشته و تنها یک بار امکانپذیر است. دانشجوی متقاضی باید در دو نیمسال قبل مشروط نشده باشد. گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به بانک عامل الزامی است. دانشجویانی که پس از دریافت تسهیلات میهمان می‌شوند […]