ساختار سازمانی


دکتر علیرضا پیرحیاتی


معاون اداری مالی

دکتر مهرداد چراغی


معاون پژوهش و فناوری

دکتر علی غلامی مهرداد


معاون آموزشی

دکتر علی اکبر حائری موحد


معاون دانشجویی

دکتر علی حقایق


معاون عمرانی

دکتر علی طاهری


معاون فرهنگی

معاونت سما


معاون سما

دکتر کامبیز حمیدی


معاون برنامه ریزی

دکتر مهدی مجلسی


رئیس دانشکده علوم انسانی

دکتر علی یوسفی


رئیس دانشکده فنی و مهندسی

دکتر سهیل سبحان ادرکانی


رئیس دانشکده علوم پایه

دکتر امید دژدار


رئیس دانشکده هنر و معماری