ساختار سازمانی


سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

مدیر کل حوزه ریاست


معاون توسعه و منابع انسانی

معاون پژوهش و فناوری

دکتر علی غلامی مهرداد


معاون آموزشی

معاون فرهنگی و دانشجویی

دکتر شاهرخ قاسم زاده


معاون سما

دکتر مهدی مجلسی


رئیس دانشکده علوم انسانی

دکتر امید دژدار


رئیس دانشکده فنی و مهندسی

دکتر امید دژدار


رئیس دانشکده علوم پایه

دکتر امید دژدار


رئیس دانشکده هنر و معماری