معاونت توسعه مدیریت و منابع

دکتر محمد رضا کریمی پویا

 


شرح وظایف :

به طور کلی فعالیت های حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع همدان را می توان درسه بخش فعالیتهای اداری و امور استخدامی، فعالیت های پشتیبانی و فرآیندهای مالی خلاصه نمود که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می شود:

 • تهیه و تنظیم بودجه واحد دانشگاهی، پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها و کنترل بودجه و عملکرد.
 • گسترش واحد دانشگاهی براساس ضوابط سازمان مرکزی و با توجه بضاعت مالی موجود
 • ارائه صورت‌های مالی سالیانه شامل ترازنامه، صورتهای سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد.
 • برآورد نیروی انسانی مورد نیاز واحد دانشگاهی و پایش ساختار هرم سازمانی.
 • تهیه به موقع مایحتاج واحد دانشگاهی(از ملزومات اداری تا تجهیزات مولد)
 • انجام امور مربوط به حمل و نقل، خدمات، تدارکات و انبارها.
 • اجرای آیین نامه های اداری و استخدامی مصوب سازمان مرکزی دانشگاه.
 • پیشنهاد و در صورت وجود مجوز تدوین دستورالعملهای لازم اداری و ابلاغ آنها.
 • پیش بینی و انجام امور مختلف رفاهی پرسنل با توجه به وضعیت اقتصادی دانشگاه.
 • بررسی و کنترل طرحهای درآمدزایی در قالب طرحهای توجیهی و اقتصادی.
 • رسیدگی به تخلفات و شکایات کارکنان.
 • نظارت بر اعمال دقیق مقررات مالی، مالیاتی و معاملاتی و پیگیری مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی و حضور در هیاتهای حل اختلاف.

مسئول دفتر : امین جهانگرد – تلفن داخلی ۱۲۷۰