رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی همدان

دانشکده علوم انسانی

نام رشتهگرایش مقطع تحصیلیچارت رشته
زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ناپیوستهدریافت
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشددریافت
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوسته
آموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوسته
ادبیات فارسیادبیات غناییدکتری تخصصیدریافت
الهیات و معارف اسلامیعلوم قرآن و حدیثدکتری تخصصی
الهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری تخصصی
الهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی
الهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشددریافت
اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشددریافت
باستان شناسیکارشناسی ارشد
باستان شناسیکارشناسی
باستان شناسیپیش از تاریخکارشناسی ارشد
بیومکانیک ورزشیکارشناسی ارشد
تاریخ هنر ایران باستانکارشناسی ارشد
تربیت بدنیکاردانی پیوسته
تربیت بدنی وعلوم ورزشیکارشناسی
تربیت بدنی و علوم ورزشیمدیریت ورزشیدکتری تخصصی
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ناپیوسته
مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری برنامه ریزی گردشگری منطقه کارشناسی ارشد
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری برنامه ریزی فضای مجتمع های گردشگری کارشناسی ارشد
جغرافیا برنامه ریزی توریسم کارشناسی ارشد
حسابداری کاردانی دریافت
حسابداری کارشناسی دریافت
حسابداری کارشناسی ارشد
حقوق کارشناسی دریافت
حقوق بین الملل عمومی دکتری
حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشددریافت
حقوق خصوصی کارشناسی ارشددریافت
راهنمایی و مشاوره مشاوره کارشناسی
رفتارحرکتی آموزش تربیت کارشناسی ارشد
رفتار حرکتی رشد حرکتی کارشناسی ارشد
روابط بین الملل کارشناسی ارشددریافت
روان شناسی کارشناسی ارشد
روان شناسی کارشناسی دریافت
روان شناسی روان شناسی عمومی کارشناسی
روان شناسی روان شناسی کودکان استثنایی کارشناسی
روان شناسی بالینی کارشناسی ارشددریافت
روان شناسی عمومی کارشناسی ارشددریافت
روان شناسی تربیتی کارشناسی ارشددریافت
زبان و ادبیات فارسی کاردانی
زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشددریافت
زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشددریافت
زبان و ادبیات فارسی دکتری دریافت
علم اطلاعات و دانش شناسی مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشددریافت
علم اطلاعات و دانش شناسی مدیریت اطلاعات دکتری دریافت
علم اطلاعات و دانش شناسی بازیابی اطلاعات و دانشدکتری دریافت
علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
علمی کاربردی حسابداری کاردانی پیوسته دریافت
علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی کارشناسی
علوم سیاسی کارشناسی دریافت
علوم سیاسی کارشناسی ارشد دریافت
علوم سیاسی اندیشه های سیاسی دکتری دریافت
علوم سیاسی مسائل ایران دکتری دریافت
علوم کتابداری و اطلاع رسانی کارشناسی ارشد دریافت
فرهنگ و زبانهای باستانی کارشناسی ارشد
فقه و حقوق اسلامی کارشناسی
فیزیولوژی ورزشی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
کتابداری و اطلاع رسانی دکتری دریافت
مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی
مدیریت اجرایی مدیریت استراتژیک کارشناسی ارشد دریافت
مدیریت بازرگانی کاردانی
مدیریت بازرگانی کارشناسی دریافت
مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته دریافت
مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد دریافت
مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی دکتری دریافت
مدیریت دولتی دکتری دریافت
مدیریت دولتی خط مشی گذاری عمومی کارشناسی ارشد
مدیریت شهری کارشناسی ارشد دریافت
مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند دکتری دریافت
مدیریت ورزشی دکتری
مدیریت ورزشی مدیریت بازار در ورزشکارشناسی ارشد
مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها دکتری
مشاوره و راهنمایی کارشناسی ارشد دریافت

دانشکده فنی و مهندسی

نام رشتهگرایش مقطع تحصیلیچارت رشته
الکتروتکنیک کاردانی پیوسته دریافت
الکتروتکنیک برق صنعتیکاردانی پیوسته
الکترونیک کاردانی پیوسته
الکترونیک الکترونیک عمومیکاردانی پیوسته
ساخت و تولید ماشین افزارکاردانی پیوسته دریافت
ساختمان کاردانی پیوسته دریافت
ساختمان - کارهای عمومی ساختمان کاردانی پیوسته
علمی کاربردی الکتروتکنیک برق صنعتیکاردانی پیوسته
علمی کاربردی برق – قدرت کاردانی ناپیوسته
علمی کاربردی ساختمان کارهای عمومی ساختمان کاردانی پیوسته
علمی کاربردی کامپیوتر نرم افزارکاردانی پیوسته
علمی کاربردی مکانیک خودرو مکانیک خودرو کاردانی پیوسته
کاردان فنی برق – الکترونیک کاردانی ناپیوسته
کامپیوترکاردانی پیوستهدریافت
کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته
مکانیک خودرو کاردانی پیوستهدریافت
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی کارشناسی ارشددریافت
مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوستهدریافت
مهندسی برق کارشناسی ناپیوستهدریافت
مهندسی برق برنامه ریزی و مدیریت سیستم هاکارشناسی ارشد
مهندسی برق سامانه های برقی حمل و نقل کارشناسی ارشد
مهندسی برق شبکه های انتقال توزیعکارشناسی ناپیوسته دریافت
مهندسی برق - قدرت کارشناسی ارشد
مهندسی برق - الکترونیک کارشناسی دریافت
مهندسی برق - سیستم های قدرتکارشناسی ارشددریافت
مهندسی برق – قدرت دکتری
مهندسی برق کارشناسی دریافت
مهندسی برق- الکترونیکقدرت و ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد دریافت
مهندسی تکنولوژی برق – قدرت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی ساختمان کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی عمران – عمران کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته دریافت
مهندسی تکنولوی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته دریافت
مهندسی عمران کارشناسی دریافت
مهندسی عمران – ژئوتکنیک کارشناسی ارشد
مهندسی عمران سازه کارشناسی ارشد دریافت
مهندسی عمران - عمرانکارشناسی
مهندسی عمران - عمرانکارشناسی ناپیوسته
مهندسی عمران – مکانیک خاک وپی کارشناسی ارشد
مهندسی عمران - زلزله کارشناسی ارشد دریافت
مهندسی عمران – ژئوتکنیک کارشناسی ارشد دریافت
مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی
مهندسی فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتریکارشناسی ارشد دریافت
مهندسی کامپیوتر – فناوری اطلاعات کارشناسی دریافت
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار کارشناسی دریافت
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار کارشناسی ارشد دریافت
مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی . رباتیک کارشناسی ارشد دریافت
مهندسی مالی کارشناسی ارشد دریافت
مهندسی محیط زیست دکتری دریافت
مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب کارشناسی ارشد دریافت
مهندسی مکاترونیک اتومکانیک و کنترل تولید کارشناسی ارشد دریافت
مهندسی مکانیک کارشناسی دریافت
مهندسی مکانیکتبدیل انرژی کارشناسی ارشد دریافت
مهندسی مکانیکساخت و تولید کارشناسی ارشد دریافت

دانشکده علوم پایه

نام رشتهگرایش مقطع تحصیلیچارت رشته
آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
پرستاری کارشناسی دریافت
ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد
ریاضی کاربردی آنالیز عددیکارشناسی ارشد
ریاضی محضکارشناسی ارشد
ریاضی کاربردی آنالیز عددیدکتری
ریاضی کاربردی تحقیق در عملیاتدکتری
زیست شناسی - علوم جانوریکارشناسی
زیست شناسی – علوم جانوری زیست شناسی سلولی و تکوینی کارشناسی ارشد
زیست شناسی – علوم جانوریفیزیولوژی جانوری کارشناسی ارشد
زیست شناسی –سلولی مولکولی میکروبیولوژی کارشناسی
زیست شناسی میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
ژئوفیزیکگرانی سنجی کارشناسی ارشد
ژئوفیزیکگرانی سنجیدکتری
شیمی شیمی آلی دکتری
شیمی محض کارشناسی دریافت
شیمی – شیمی معدنی کارشناسی ارشد
صنایع شیمیایی – صنایع شیمیایی کاردانی دریافت
علمی کاربردی صنایع شیمیایی – صنایع کاردانی
علوم و مهندسی صنایع غذایی کارشناسی دریافت
فیزیک دکتری
فیزیک – حالت جامد کارشناسی ارشد
فیزیک – هسته ای کارشناسی
فیزیک – اتمی و مولکولی کارشناسی ارشد
علوم و مهندسی محیط زیستآلودگی محیط زیست دکتری
علوم و مهندسی محیط زیستآلودگی محیط زیستکارشناسی ارشد
علوم و مهندسی محیط زیستآمایش محیط زیست دکتری
علوم و مهندسی محیط زیستارزیابی و آمایش سرزمینکارشناسی ارشد
محیط زیست - مدیریت محیط زیستکارشناسی ارشد
علوم و مهندسی محیط زیستکارشناسی
مهندسی منابع طبیعی – محیط زیستکارشناسی ناپیوسته
تکنولوژی محیط زیستکاردانی

دانشکده هنر و معماری

نام رشتهگرایش مقطع تحصیلیچارت رشته
برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
شهرسازی کارشناسی
طراحی شهری کارشناسی ارشد
علمی کاربردی گرافیک –گرافیک کاردانی پیوسته
علمی کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته
علمی کاربردی نقشه کشی معماری معماری کاردانی پیوسته
فلسفه هنر دکتری
گرافیک کاردانی پیوسته
کرافیک – گرافیک کاردانی پیوسته
مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی کارشناسی
مرمت بناهای تاریخی کارشناسی
مرمت و احیای بناهای تاریخی کارشناسی
معماری کاردانی
معماری دکتری دریافت
معماری داخلی کارشناسی ارشد دریافت
مهندسی تکنولوژی معماری کارشناسی ناپیوسته
مهندسی شهرسازی کارشناسی
مهندسی معماری کارشناسی ارشد دریافت
مهندسی معماری کارشناسی
نقاشی کارشناسی
نقشه کشی معماری کاردانی پیوسته
نقشه کشی معماری – معماری کاردانی پیوسته
هنرهای تجسمی – نقاشی کارشناسی
هنر های تجسمی – نقاشی کاردانی پیوسته