رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی همدان

دانشکده علوم انسانی

Attention: The internal data of table “1” is corrupted!

دانشکده فنی و مهندسی

Attention: The internal data of table “4” is corrupted!

دانشکده علوم پایه

نام رشتهگرایش مقطع تحصیلیچارت رشته
آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
پرستاری کارشناسی دریافت
ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد
ریاضی کاربردی آنالیز عددیکارشناسی ارشد
ریاضی محضکارشناسی ارشد
ریاضی کاربردی آنالیز عددیدکتری
ریاضی کاربردی تحقیق در عملیاتدکتری
زیست شناسی - علوم جانوریکارشناسی
زیست شناسی – علوم جانوری زیست شناسی سلولی و تکوینی کارشناسی ارشد
زیست شناسی – علوم جانوریفیزیولوژی جانوری کارشناسی ارشد
زیست شناسی –سلولی مولکولی میکروبیولوژی کارشناسی
زیست شناسی میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
ژئوفیزیکگرانی سنجی کارشناسی ارشد
ژئوفیزیکگرانی سنجیدکتری
شیمی شیمی آلی دکتری
شیمی محض کارشناسی دریافت
شیمی – شیمی معدنی کارشناسی ارشد
صنایع شیمیایی – صنایع شیمیایی کاردانی دریافت
علمی کاربردی صنایع شیمیایی – صنایع کاردانی
علوم و مهندسی صنایع غذایی کارشناسی دریافت
فیزیک دکتری
فیزیک – حالت جامد کارشناسی ارشد
فیزیک – هسته ای کارشناسی
فیزیک – اتمی و مولکولی کارشناسی ارشد
علوم و مهندسی محیط زیستآلودگی محیط زیست دکتری
علوم و مهندسی محیط زیستآلودگی محیط زیستکارشناسی ارشد
علوم و مهندسی محیط زیستآمایش محیط زیست دکتری
علوم و مهندسی محیط زیستارزیابی و آمایش سرزمینکارشناسی ارشد
محیط زیست - مدیریت محیط زیستکارشناسی ارشد
علوم و مهندسی محیط زیستکارشناسی
مهندسی منابع طبیعی – محیط زیستکارشناسی ناپیوسته
تکنولوژی محیط زیستکاردانی

دانشکده هنر و معماری

نام رشتهگرایش مقطع تحصیلیچارت رشته
برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
شهرسازی کارشناسی
طراحی شهری کارشناسی ارشد
علمی کاربردی گرافیک –گرافیک کاردانی پیوسته
علمی کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته
علمی کاربردی نقشه کشی معماری معماری کاردانی پیوسته
فلسفه هنر دکتری
گرافیک کاردانی پیوسته دریافت
کرافیک – گرافیک کاردانی پیوسته
مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی کارشناسی
مرمت بناهای تاریخی کارشناسی
مرمت و احیای بناهای تاریخی کارشناسی
معماری داخلیکارشناسی ارشد ناپیوستهدریافت
معماری کاردانی پیوستهدریافت
معماریکارشناسی ارشد ناپیوستهدریافت
معماری دکتری دریافت
معماری دکتری - ورودی 1400 به بعددریافت
معماری داخلی کارشناسی ارشد دریافت
علمی کاربردی معماریکارشناسی ناپیوسته - دارای مدرک کاردانی مرتبطدریافت
مهندسی تکنولوژی معماری کارشناسی ناپیوسته - دارای مدرک کاردانی مرتبطدریافت
مهندسی شهرسازی کارشناسی
مهندسی معماری کارشناسی ارشد دریافت
مهندسی معماری کارشناسی پیوسته - ورودی قبل از 97دریافت
مهندسی معماری کارشناسی پیوسته - ورودی 97 و بعد از آندریافت
نقاشی کارشناسی دریافت
نقاشیکارشناسی ناپیوستهدریافت
نقاشیکاردانی ناپیوستهدریافت
نقاشیکاردانی پیوستهدریافت
نقشه کشی معماری – معماری کاردانی پیوسته
هنرهای تجسمی – نقاشی کارشناسی
نقشه کشی معماری
هنر های تجسمی – نقاشی کاردانی پیوسته