روندهای آموزشی و دانشجویی

 1. روال اخذ مرخصی تحصیلی

   

  روال اخذ مرخصی تحصیلی

 2. روال انتخاب واحد دانشجویان غیر از ورودی جدید

  روال انتخاب واحد دانشجویان غیر از ورودی جدید

 3. روال انصراف از تحصیل

  روال انصراف از تحصیل

 4. روال بررسی تجدید نظر نمره

  روال بررسی تجدید نظر نمره

 5. روال ثبت نام امتحان معرفی به استاد

  روال ثبت نام امتحان معرفی به استاد

 6. روال ثبت نام ورودی های جدید

  روال ثبت نام ورودی های جدید

 7. روال دریافت گواهی اشتغال به تحصیل

  روال دریافت گواهی اشتغال به تحصیل

 8. روال فارغ التحصیلی

  روال فارغ التحصیلی

 9. روال معادلسازی

  روال معادلسازی

 10. روال میهمانی از همدان به سایر واحدها

  روال میهمانی از همدان به سایر واحدها

 11. روال نقل و انتقالات از همدان به سایر واحدها

  روال نقل و انتقالات از همدان به سایر واحدها

 12. روال کارآموزی

  روال کارآموزی