گروه آموزشیمدیر گروه آموزشیکارشناس گروه آموزشی
معماری (تحصیلات تکمیلی)محمد مهدی گودرزی سروش
معماری (کاردانی-کارشناسی)سارا جلالیان
شهرسازیمحمد رحمانی
نقاشیسید محمود صائمین
فلسفه هنر (تحصیلات تکمیلی) حسین اردلانی