گروه آموزشیمدیر گروه آموزشیکارشناس گروه آموزشی
معماری (تحصیلات تکمیلی)رضا عریانی نژاد
معماری (کاردانی-کارشناسی)رضا عریانی نژاد
شهرسازیمحمد رحمانی
نقاشیسید محمود صائمین
فلسفه هنر (تحصیلات تکمیلی) حسین اردلانی