نام رشتهگرایش مقطع تحصیلیچارت رشته
برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
شهرسازی کارشناسی
طراحی شهری کارشناسی ارشد
علمی کاربردی گرافیک –گرافیک کاردانی پیوسته
علمی کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته
علمی کاربردی نقشه کشی معماری معماری کاردانی پیوسته
فلسفه هنر دکتری
گرافیک کاردانی پیوسته دریافت
کرافیک – گرافیک کاردانی پیوسته
مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی کارشناسی
مرمت بناهای تاریخی کارشناسی
مرمت و احیای بناهای تاریخی کارشناسی
معماری داخلیکارشناسی ارشد ناپیوستهدریافت
معماری کاردانی پیوستهدریافت
معماریکارشناسی ارشد ناپیوستهدریافت
معماری دکتری دریافت
معماری دکتری - ورودی 1400 به بعددریافت
معماری داخلی کارشناسی ارشد دریافت
علمی کاربردی معماریکارشناسی ناپیوسته - دارای مدرک کاردانی مرتبطدریافت
مهندسی تکنولوژی معماری کارشناسی ناپیوسته - دارای مدرک کاردانی مرتبطدریافت
مهندسی شهرسازی کارشناسی
مهندسی معماری کارشناسی ارشد دریافت
مهندسی معماری کارشناسی پیوسته - ورودی قبل از 97دریافت
مهندسی معماری کارشناسی پیوسته - ورودی 97 و بعد از آندریافت
نقاشی کارشناسی دریافت
نقاشیکارشناسی ناپیوستهدریافت
نقاشیکاردانی ناپیوستهدریافت
نقاشیکاردانی پیوستهدریافت
نقشه کشی معماری – معماری کاردانی پیوسته
هنرهای تجسمی – نقاشی کارشناسی
نقشه کشی معماری
هنر های تجسمی – نقاشی کاردانی پیوسته