نام رشتهگرایش مقطع تحصیلیچارت رشته
برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
شهرسازی کارشناسی
طراحی شهری کارشناسی ارشد
علمی کاربردی گرافیک –گرافیک کاردانی پیوسته
علمی کاربردی معماری کارشناسی ناپیوسته
علمی کاربردی نقشه کشی معماری معماری کاردانی پیوسته
فلسفه هنر دکتری
گرافیک کاردانی پیوسته
کرافیک – گرافیک کاردانی پیوسته
مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی کارشناسی
مرمت بناهای تاریخی کارشناسی
مرمت و احیای بناهای تاریخی کارشناسی
معماری کاردانی
معماری دکتری دریافت
معماری داخلی کارشناسی ارشد دریافت
مهندسی تکنولوژی معماری کارشناسی ناپیوسته
مهندسی شهرسازی کارشناسی
مهندسی معماری کارشناسی ارشد دریافت
مهندسی معماری کارشناسی
نقاشی کارشناسی
نقشه کشی معماری کاردانی پیوسته
نقشه کشی معماری – معماری کاردانی پیوسته
هنرهای تجسمی – نقاشی کارشناسی
هنر های تجسمی – نقاشی کاردانی پیوسته