گروه آموزشیمدیر گروه آموزشیکارشناس گروه آموزشی
عمران (تحصیلات تکمیلی)پریسا رزم آرا
عمران (کاردانی-کارشناسی)حسین جدیدیان
مکانیکمحمد مهدی عطار
برق (تحصیلات تکمیلی)علیرضا جهانگیری
برق (کاردانی-کارشناسی)احمد قادری شمیم
کامپیوترمحمد مهدی شیرمحمدی