سه شنبه, ۲۱ اردیبهشت , ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۳
نام رشتهگرایش مقطع تحصیلیچارت رشته
زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ناپیوستهدریافت
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ارشددریافت
آموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوسته
آموزش و پرورش ابتداییکارشناسی ناپیوسته
ادبیات فارسیادبیات غناییدکتری تخصصیدریافت
الهیات و معارف اسلامیعلوم قرآن و حدیثدکتری تخصصی
الهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامیدکتری تخصصی
الهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی
الهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشددریافت
اندیشه سیاسی در اسلامکارشناسی ارشددریافت
باستان شناسیکارشناسی ارشد
باستان شناسیکارشناسی
باستان شناسیپیش از تاریخکارشناسی ارشد
بیومکانیک ورزشیکارشناسی ارشد
تاریخ هنر ایران باستانکارشناسی ارشد
تربیت بدنیکاردانی پیوسته
تربیت بدنی وعلوم ورزشیکارشناسی
تربیت بدنی و علوم ورزشیمدیریت ورزشیدکتری تخصصی
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی ناپیوسته
مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری برنامه ریزی گردشگری منطقه کارشناسی ارشد
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری برنامه ریزی فضای مجتمع های گردشگری کارشناسی ارشد
جغرافیا برنامه ریزی توریسم کارشناسی ارشد
حسابداری کاردانی دریافت
حسابداری کارشناسی دریافت
حسابداری کارشناسی ارشد
حقوق کارشناسی دریافت
حقوق بین الملل عمومی دکتری
حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشددریافت
حقوق خصوصی کارشناسی ارشددریافت
راهنمایی و مشاوره مشاوره کارشناسی
رفتارحرکتی آموزش تربیت کارشناسی ارشد
رفتار حرکتی رشد حرکتی کارشناسی ارشد
روابط بین الملل کارشناسی ارشددریافت
روان شناسی کارشناسی ارشد
روان شناسی کارشناسی دریافت
روان شناسی روان شناسی عمومی کارشناسی
روان شناسی روان شناسی کودکان استثنایی کارشناسی
روان شناسی بالینی کارشناسی ارشددریافت
روان شناسی عمومی کارشناسی ارشددریافت
روان شناسی تربیتی کارشناسی ارشددریافت
زبان و ادبیات فارسی کاردانی
زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشددریافت
زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشددریافت
زبان و ادبیات فارسی دکتری دریافت
علم اطلاعات و دانش شناسی مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشددریافت
علم اطلاعات و دانش شناسی مدیریت اطلاعات دکتری دریافت
علم اطلاعات و دانش شناسی بازیابی اطلاعات و دانشدکتری دریافت
علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته
علمی کاربردی حسابداری کاردانی پیوسته دریافت
علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی کارشناسی
علوم سیاسی کارشناسی دریافت
علوم سیاسی کارشناسی ارشد دریافت
علوم سیاسی اندیشه های سیاسی دکتری دریافت
علوم سیاسی مسائل ایران دکتری دریافت
علوم کتابداری و اطلاع رسانی کارشناسی ارشد دریافت
فرهنگ و زبانهای باستانی کارشناسی ارشد
فقه و حقوق اسلامی کارشناسی
فیزیولوژی ورزشی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد
کتابداری و اطلاع رسانی دکتری دریافت
مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی
مدیریت اجرایی مدیریت استراتژیک کارشناسی ارشد دریافت
مدیریت بازرگانی کاردانی
مدیریت بازرگانی کارشناسی دریافت
مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته دریافت
مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد دریافت
مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی دکتری دریافت
مدیریت دولتی دکتری دریافت
مدیریت دولتی خط مشی گذاری عمومی کارشناسی ارشد
مدیریت شهری کارشناسی ارشد دریافت
مدیریت فناوری اطلاعات کسب و کار هوشمند دکتری دریافت
مدیریت ورزشی دکتری
مدیریت ورزشی مدیریت بازار در ورزشکارشناسی ارشد
مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان ها دکتری
مشاوره و راهنمایی کارشناسی ارشد دریافت