ساختار اداری دانشکده علوم پایه

مسئول دفتر دانشکده-کارشناس تحصیلات تکمیلی

امین جهانگرد کارشناسی محیط زیست مقاطع تحصیلات تکمیلی دایر در دانشکده

مدیر داخلی

سیامک رضایی دیپلم

کارشناس برنامه ریزی

علیرضا غلام زاده کارشناسی علوم سیاسی

کارشناس آموزشی

زهرا گمار کارشناسی پرستاری

کارشناسی پرستاری-  کارشناسی ارشد فیزیولوژ جانوری-کاردانی پیوسته صنایع شیمیایی-  کارشناسی فیزیک- کارشناسی ارشد فیزیک- دکتری فیزیک حالت جامد- کارشناسی ارشد ریاضی- دکتری زیست سلولی و مولکولی-کارشناسی ارشد ژئوفیزیک – دکتری ریاضی

کارشناس آموزشی

سیمین چاوشی کاردانی ادبیات

کارشناسی محیط زیست- کارشناسی ارشد محیط زیست- دکتری محیط زیست – کارشناسی زیست شناسی – کارشناسی ارشد ارشد سلولی تکوین – کارشناسی میکروبیولوژی – کارشناسی ارشدمیکروبیولوژی- کارشناسی شیمی محض- کارشناسی ارشد شیمی معدنی- دکتری شیمی آلی

بایگانی اکرم توکلی دیپلم

کارشناس فارغ التحصیلان

شکوفه شیرازیانی کارشناسی ارشد زیست شناسی-سلولی تکوین

کارشناس امتحانات آرزو محرری زاده کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم و گردشگری