نام رشتهگرایش مقطع تحصیلیچارت رشته
آموزش ریاضی کارشناسی ارشد
پرستاری کارشناسی دریافت
ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد
ریاضی کاربردی آنالیز عددیکارشناسی ارشد
ریاضی محضکارشناسی ارشد
ریاضی کاربردی آنالیز عددیدکتری
ریاضی کاربردی تحقیق در عملیاتدکتری
زیست شناسی - علوم جانوریکارشناسی
زیست شناسی – علوم جانوری زیست شناسی سلولی و تکوینی کارشناسی ارشد
زیست شناسی – علوم جانوریفیزیولوژی جانوری کارشناسی ارشد
زیست شناسی –سلولی مولکولی میکروبیولوژی کارشناسی
زیست شناسی میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
ژئوفیزیکگرانی سنجی کارشناسی ارشد
ژئوفیزیکگرانی سنجیدکتری
شیمی شیمی آلی دکتری
شیمی محض کارشناسی دریافت
شیمی – شیمی معدنی کارشناسی ارشد
صنایع شیمیایی – صنایع شیمیایی کاردانی دریافت
علمی کاربردی صنایع شیمیایی – صنایع کاردانی
علوم و مهندسی صنایع غذایی کارشناسی دریافت
فیزیک دکتری
فیزیک – حالت جامد کارشناسی ارشد
فیزیک – هسته ای کارشناسی
فیزیک – اتمی و مولکولی کارشناسی ارشد
علوم و مهندسی محیط زیستآلودگی محیط زیست دکتری
علوم و مهندسی محیط زیستآلودگی محیط زیستکارشناسی ارشد
علوم و مهندسی محیط زیستآمایش محیط زیست دکتری
علوم و مهندسی محیط زیستارزیابی و آمایش سرزمینکارشناسی ارشد
محیط زیست - مدیریت محیط زیستکارشناسی ارشد
علوم و مهندسی محیط زیستکارشناسی
مهندسی منابع طبیعی – محیط زیستکارشناسی ناپیوسته
تکنولوژی محیط زیستکاردانی