عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه عمرانمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دانشجوی دکترای عمران گرایش ژئوتکنیک

مکانیک خاک و مهندسی پی، ژئوتکنیک لرزه ای، ژئوتکنیک زیست محیطی، آزمایشگاه مکانیک خاک و دینامیک خاک

همدان
1357