عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه عمرانمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دوشنبه 8-10:15، سه شنبه 8-10:15، چهارشنبه 8-10:15، جهارشنبه 15:15-17:30، دوشنبه 13-15:15،

دینامیک خاک، مکانیک خاک، مکانیک خاک و مهندسی پی، آزمایشگاه مکانیک خاک، پروژه راهسازی، کارآموزی