عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه عمرانمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

1) وضعيت خرابي در خاک هاي ماسه يي تحت تنشهاي محصورکننده کم، چاپ شده در مجله علمي- پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف 2) تاثير آلاينده هاي فلز سنگين بر عملکرد مخلوط ماسه و بنتونيت در مراکز دفن مهندسي زباله، چاپ شده در مجله علمي- پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس 3) بررسي و اعتبار بخشي يک مدل رفتاري خاک غيراشباع تحت مسيرهاي آزمايشگاهي، چاپ شده در هشتمين کنگره بين المللي عمران در شيراز 4) توسعه در مدل سازي رفتاري خاکهاي غيراشباع ، چاپ شده در پنجمين کنگره ملي عمران در مشهد 5) حساسيت سنجي پارامترهاي مدل رفتاري بارسلونا در بيان رفتار تغيير حجمي خاک غيراشباع، چاپ شده در پنجمين کنگره ملي عمران در مشهد 6) تاثير تغيير خصوصيات آب حفره اي بر عملکرد مخلوط ماسه و بنتونيت، چاپ شده در اولين کنگره ملي زمين شناسي و زمين زيست محيطي و زمين پزشکي در دانشگاه شهيد بهشتي 7) آسفالت اصلاح شده با پليمر، چاپ شده در همایش منطقه ای دانشگاه ملایر