عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه معماریاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دکتری معماری از دانشکده معماری دانشگاه فلورانس
دیپلم تخصصی با بورسیه از ایتالیا در مرمت آثار تاریخی و باستانی

تهران
1330
22227880

انجمن معماران ایران- انجمن نقاشان