عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه کامپیوترمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

شنبه 13:30-8
یکشنبه 13:30- 8
دوشنبه 14:30- 8

نظریه زبانها و ماشین ها
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
اصول طراحی کامپایلر
اصول طراحی پایگاه داده ها
طراحی سیستم های شیءگرا
مباحث ویژه