عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه کامپیوترمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) دانشگاه اصفهان 1376
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) دانشگاه اصفهان 1380