عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه معماریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

-دیپلم ریاضی فیزیک
- کارشناسی ارشد پیوسته معماری، دانشکده هنر های زیبا،دانشگاه تهران

- کروکی دست آزاد
- خوشنویسی

همدان
1340

-سازمان نظام مهندسی همدان