عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه کامپیوترمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

محاسبات هوشمند، محاسبات زیستی، محاسبات نرم

رئیس دانشکده ی فنی و مهندسی
همدان
1353
08134484041