عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه معماریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

كارشناسى ارشد پيوسته معمارى ، دانشگاه آزاد اسلامى ، واحد همدان 1379 - 1372

دانشجوى دكترى تخصصى معمارى ، دانشگاه آزاد اسلامى ، واحد سنندج 1395 تا كنون

مدير گروه معمارى دانشگاه آزاد اسلامى ، واحد همدان ، 1393 - 1391

راهنمايى پنج پايان نامه كارشناسى ارشد ناپيوسته معمارى ، در دانشگاه آزاد اسلامى واحد همدان ،مطابق سوابق موجود در معاونت پژوهشى

راهنمايى يك پايان نامه ى كارشناسى ارشد نا پيوسته ، در دانشگاه آزاد اسلامى ، واحد علوم و تحقيقات كردستان ، مطابق سوابق موجود در معاونت پژوهشى

راهنمايى دو رساله ى كارشناسى ارشد ناپيوسته معمارى ، دانشگاه آزاد اسلامى ، واحد همدان ،مطابق سوابق موجود در معاونت پژوهشى

نفر اول پايان نامه ى برگزيده ى كارشناسى ارشد معمارى ، نخستين جشنواره ى دانشجويى دانشگاه تهران و فرهنگستان هنر جمهورى اسلامى ايران ، پاييز 1381

كليه ى دوره هاى معمارى مقررات ملى ساختمان