عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه ریاضیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

تحليل آماري
آمار و كاربرد آن در مديريت
آماردر علم اطلاعات و دانش شناسي
آماردر علم اطلاعات و دانش شناسي
رياضي 2
معادلات ديفرانسيل