عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه مکانیکمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

-فوق دکتری مهندسی مکانیک، مکاترونیک، دانشگاه واترلو، 2017-2015
-دکتری مهندسی خودرو، دانشگاه علم وصنعت ایران، 93-88
-کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، طراحی سیستم تعلیق، ترمز و فرمان، دانشگاه علم و صنعت ایران، 86-83
-لیسانس مهندسی مکانیک، طراحی جامدات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، 83-79