عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه نقاشیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناســـی نقـاشــــی 1383
کارشناسی ارشد نقاشی 1386
دکتــری فلسفه هنـــــــــــــر 1391

هنر پست مدرن و هنر معاصر

عضو هیئت اندیشه ورز دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان
تهران
1358