عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه نقاشیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

(1394) تجزیه و تحلیل آثار هنرهای تجسمی و نقاشی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
(1395) پساساختارگرایی در فلسفه هنر ژیل دلوز (تفسیر نقاشی های فرانسیس بیکن)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
(1399) نقش دیبای هنر (تاریخ تحلیلی هنر نقاشی معاصر همدان، نسل اول)، انتشارات حوزه هنری همدان - در دست چاپ

برپايي نمايشگاه هاي هنري
...
(1379) چهارمین نمایشگاه نقاشی سالانه دانشجویان هنر دانشگاه یزد ، خانه مرتاض یزد
(1380) دومین نمایشگاه گروهی چارسوی هنر ، گالری ثروت
(1380) پنجمین نمایشگاه نقاشی سالانه دانشجویان هنر دانشگاه یزد ، دانشکده هنر و معماری
(1381) ششمین نمایشگاه نقاشی سالانه دانشجویان هنر دانشگاه یزد ، خانه هنرمندان استان یزد
(1382) نمایشگاه انفرادی نقاشی ، گالری مارلیک یزد
(1382) نمایشگاه گروهی عکس دانشجویان دانشگاه یزد (سفر دانشجویی به اروپای غربی) ، آژانس مسافرتی ماهورگشت - یزد
(1382) نمایشگاه گروهی دانشجویان یزد ، فرهنگسرای خاوران
(1382) نمایشگاه گروهی دانشجویان یزد ، فرهنگسرای بهمن
(1382) هفتمین نمایشگاه نقاشی سالانه دانشجویان هنر دانشگاه یزد ، استانداری سابق یزد
(1382) سومین نمایشگاه گروهی چارسوی هنر ، گالری هفت ثمر
(1383) نمایشگاه میلاد مهر ، نگارستان امام خمینی اصفهان
(1384) آرت اکسپو تهران
(1384) پنجمین نمایشگاه گروهی چارسوی هنر ، گالری هفت ثمر
(1385) چهارمین دوسالانه بین المللی نقاشی معاصر جهان اسلام آذر ماه
(1385) شرکت در دهمین دوسالانه عکاسی تهران در بخش معماری و خلاقه پاییز 1385
(1385) ششمین نمایشگاه گروهی چارسوی هنر ، گالری هفت ثمر
(1387) نمایشگاه گروهی اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري ، گالری بهزاد
(1390) هشتمین دوسالانه ملی نقاشی ایران دی ماه 1390 در فرهنگستان هنر تهران و خراسان
(1391) نمایشگاه گروهی گالری شیلا
(1398) نمایشگاه گروهی برج میلاد تهران (دی ماه)
(1398) نمایشگاه گروهی اولین آرت اکسپو تبریز (بهمن و اسفند) کریتور آقای دکتر پیمان علیزاده اسکویی
(1398) نمایشگاه گروهی همدان – کریتور سعید دولتی

 

مقالات ISI

1 – Ardalani,H .; Akbari,M .; Salimi,H .; 2013,  Painting sensation The study of Deleuzian Reading in Francis Bacon’s, Lucian Freud’s, and Frank Auerbach’s paintings. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences ,  vol 3, No.9 , :97-106

 

2 – Shidfar,Sh .; Zakerhaghigh, K.; Ardalani, H, 2017, Investigating of presence felt in the works of impressionist artists, from the perspective of Aristotle's ideas, STUDIES IN HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE PART A ,published in Vol. 62 August, 2017.

 

3- Shahbazi,Zh; ; Ardalani, H, 2018, Aesthetics of Numerical Proportions in Human Cosmetic Surgery (Assessment of Nasolabial Angle in Patients Undergoing Rhinoplasty before and after surgery), Electronic journal of general medicine,.

 

4- Kakasoltani,H; Ardalani, H, 2018, Study the Role of Imagination and its Evaluation Principles in Cinema from Jacques Lacan’s Perspective. Indian journal of psychological science. CHANDIGARH HARYANA INDIA. .

 

5- Shidfar,Sh; Ardalani, H, 2018, The position Subject and object in photography from the perspective of Kant and Heidegger’s theories position of subject and object in photography according to Kant and Heidegger viewpoint. Quid. MEDELLIN COLOMBIA ANTIOQUIA. published in : QUID 2017, pp. 2370-2383, Special Issue N°1

 

6- Kakasoltani,H;Aref,  Mohammad ;Ardalani, H, 2020, Analytical and Rheological Study of Existentialist Aspects in Dramatic Literature with a Look at the Dramatic Works of Jean-Paul Sartre: (Case study: Nausea, Dirty Hands, Devil and Good Lord) . Revista Tourismo Estudos Práticas

 

 

مقاله های علمی و پژوهشی

1 – اردلانی، ح.؛ اکبری،م.؛ سلیمی، ه.؛ ضیاء شهابی،پ.؛ 1394، تجسم ‏‏احساس‏ در ‏اندیشه ‏ژیل ‏دلوز: بررسی ‏نقاشی‏های فرانسیس بیکن، نامه هنر، دوره 8، شماره 16، صفحات 23-44.

2 – نادری،م.؛ اردلانی، ح .؛ 1396، بررسی مفهوم آفرینشگری در هنر و معماری با تاکید بر آرای ارسطو، مدیریت شهری، دوره6 شماره 16، صفحات 447-474.

3- نوزاد،هما؛ صافیان اصفهانی،م؛ اردلانی، ح .؛ 1397، تحلیل هنر تعاملی در فضاي شهري با رویکرد پدیدار شناسانه از منظر مرلوپونتی.نشریه هنرهای زیبا. دوره 23 ، شماره 4 ، 1397 زمستان

4- كريمي، ياشار؛ اردلانی، ح . 1396، بدن زیسته مرلوپونتی و جایگاه بدن در فلسفه ترابشریت، نشريه هستي و شناخت. 8 ج4، ش2، (1396)  75-88

5- اردلانی، ح ؛ صادقي شهپر، علي؛ نمديان پور، نفيسه. 1397. چیستی نقاشی گل و مرغ با تمرکز بر دوره صفویه. فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی. ویژه نامه پاییز 1397

6- احسنت، ستاره؛ صافيان، محمدجواد؛ اردلانی، ح ؛ ذاكرحقيقي، كيانوش. 1398. تحول نظام آموزشی آکادمیک هنر درد تقویت تفکر خلاق  و فرآیند ادراک دانشجویان (با تکیه بر رویکرد آشنایی زدایی). فصلنامه علمی و پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال دهم شماره 1 ، بهار 98، پیاپی 37

7- محمدي، احمد؛ اردلانی، ح . 1398. مؤلفه‌های زیبایی‌شناسی رئالیسم و بازتاب آن در چند تابلو از «گوستاو کوربه». فصلنامه علمی مطالعات هنر اسلامی. دوره 15، شماره 35، پاییز 1398.

8- احسنت، ستاره؛ اردلانی، ح ؛ صافيان، محمدجواد؛ ذاكرحقيقي، كيانوش. 1398. دگرگونی ادراک فرآیند اثر هنری در نسبت میان نشانه و مفهوم. نشریه هنرهای زیبا. دوره 24 ، شماره 4 ، 1398 زمستان.

9- نوزاد،هما؛ صافیان اصفهانی،م؛ اردلانی، ح .؛ 1398، پدیدارشناسی بدن و مکان از منظر مرلوپونتی (با مطالعه موردی رمان صدسال تنهایی گابریل گارسیا مارکز). کیمیای هنر . سال هشتم ، شماره 31 ، تابستان 1398.

10- كاكاسلطاني، حميد؛ اردلانی، ح ؛ عارف، محمد. 1397. هستی و نیستی و نمود آن در نمایشنامه مگس ها نوشته ژان پل سارتر. فصلنامه علمی و پژوهشی تئاتر، شماره 75، صص. 98-112.

11- كاشفي خويشان، مرضيه؛ اردلانی، ح ؛ پنجه باشي، الهه. 1399. مطالعه تطبیقی رئالیسم انتقادی در نقاشی های یومین جون و احمد مرشدلو. نشريه باغ نظر. پذيرش.

12- گودرزي، حجت؛ اردلانی، ح ؛ شريف زاده، محمدرضا. 1399. تحلیل تجربه زیبایی شناسی تن -بنیاد شوسترمان در پرتو آراء اسپینوزا و لایب نیتز. نشريه مطالعات ادبیات تطبیقی . پذيرش

13- جلال كمالي، فتانه؛ رزاق پور، مرتضي؛ صادقي شهپر، علي؛ اردلانی، ح ؛ تطبیق جایگاه عرفان اسلامی و اندیشه ذن بودیسم در نقاشی های سهراب سپهری، نشريه مطالعات هنر اسلامی. پذيرش.

14- صادقي فرشته، رويا؛ دژدار، حسين؛ جلاليان، سارا؛ اردلانی، ح ؛ تبيين ماهيت دانش طراحي از منظر يادگيري سازنده گرا. نشريه انجمن علمي مطالعات و شهرسازي ايران. پذيرش.

15- اردلانی، ح ؛ صادقي شهپر، علي؛ نمديان پور، نفيسه. عرفان و نقاشي گل و مرغ. فصلنامه عرفان . پذيرش.

 

 

مقاله های سایــــر

1 - اردلانی، ح.؛ 1390، بازی، بازیگر، بازنده، دوهفته نامه تندیس، شماره 217 ، تهران.

2 – اردلانی، ح.؛ گودرزی، ح.؛ 1393، آسیب شناسی نقاشی های دیواری همدان، از منظر شهری، مجله علمی و تخصصی هفت حصار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان.

3 – اردلانی، ح.؛ 1394، خلق اثری مناسب در گرافیک شهری با توجه به ابعاد علمی و هنری نقاشی دیواری، روزنامه هگمتانه همدان- هفدهم خرداد ماه، همدان.

4- اردلانی، ح.؛ 1395، رقص چشم نواز از خطوط - تفسیر آثار آرزو رازقی در گالری نگاه نو ، روزنامه اصفهان امروز – 15 دی 1395، اصفهان.

5 – اردلانی، ح.؛ 1396، طرح هایی برای شهر زیباتر ، روزنامه همشهری همدان – دهم دی ماه 1396، تهران.

6 – اردلانی، ح.؛ 1397، هستم، اما در تاریکی تفسیر نقاشی های فریبا راه نورد ، روزنامه خرداد ، دوشنبه 7 خرداد 1397 صفحه 8، تهران.

7- شهبازي، ژاله؛ اردلانی، ح.؛ 1396، زیبایی انسان از منظر کانت. نقش مایه – دانشگاه آزاد شهر ری ، شماره 32 پاییز 1396.

8- ملكي زاده، بهنوش؛ اردلانی، ح.؛ جعفري خواه، سرور؛ 1398، انگاره های فضا در معماری و سینما با تمرکز بر اندیشه ژیل دلوز. مجله مطالعات پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی. شماره 51 . صص17-33 .

9- فتحي پور، رضا؛ اردلانی، ح.؛ 1398، مطالعه مفهوم فلسفی صیرورت، بدن بدون اندام و تفاوت و تکرار دلوز در پیکره های هنری مور . مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی . شماره 17 – پاییز 98- صص 206-219 .

10- تقدس نژاد، زهرا؛ اردلانی، ح.؛ 1397، شناخت مولفه صیرورت در آثار ژان دوبوفه از منظر دلوز. مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی. سال چهارم. شماره 14/ زمستان 1397/ ص397-404.

11- بهرماني، سهيلا؛ اردلانی، ح.؛ 1398، تفسیر نقاشی های مالویچ از منظر اندیشه لیوتار. فصلنامه علمی تخصصی هنرپژوه دانشگاه الزهرا. سال هفتم، شماره 21. تابستان 1398.

 

 

مقاله های سمینار و همایش و کنگره های بین المللی

1-جمشیدی، ف.؛ رحمانی قصبه، م.؛ اردلانی، ح.؛ 1393. نمود فضای معماری ایرانی عرفانی در طراحی مجموعه فرهنگی شمس تبریز، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه  پایدار شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز.

2- ترکاشوند، م.؛ اردلانی، ح.؛ 1394. علل پیدایش سبک و نظریه معماری فولدینگ، اولین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز.

3- جوانمرد، ش.؛ اردلانی، ح.؛ 1394. زیباشناسی مفهوم سیمرغ در اندیشه ایرانی اسلامی، کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر، محیط زیست: افق های آینده، نگاه به گذشته، جهاد دانشگاهی، تهران.

4- کیانی علی آبادی، الف.؛ اردلانی، ح.؛ 1394، زیبایی شناسی المان های میادین شهری (مطالعه موردی شهر نهاوند)، کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر، محیط زیست: افق های آینده، نگاه به گذشته، جهاد دانشگاهی، تهران.

5-محمودی، ح.؛ اردلانی، ح.؛ 1394، هویت بخشی به فضاهای شهری با بهره گیری از نور و کنش آن در خلق زیبایی، کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر، محیط زیست: افق های آینده، نگاه به گذشته، جهاد دانشگاهی، تهران.

6-سوری، س.؛ اردلانی، ح.؛ 1394، نقش مجسمه های شهری در شکل گیری فضاهای شهری نمونه موردی شهر همدان، کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر، محیط زیست: افق های آینده، نگاه به گذشته، جهاد دانشگاهی، تهران.

7-امانی، الف.؛ اردلانی، ح.؛ 1394، ارتقاء کیفیت میادین شهری با تاکید بر ابعاد گوناگون زیباسازی شهری، کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر، محیط زیست: افق های آینده، نگاه به گذشته، جهاد دانشگاهی، تهران.

8-صواغ، گ.؛ اردلانی، ح.؛ 1394، یررسی تاثیر کیفیت مبلمان  شهری بر زیبایی منظر شهری، کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر، محیط زیست: افق های آینده، نگاه به گذشته، جهاد دانشگاهی، تهران.

9-اولیایی، الف.؛ اردلانی، ح.؛ 1394، مفهوم زیبایی و مولفه های بصری تاثیرگذار آن ، در طراحی شهری، کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر، محیط زیست: افق های آینده، نگاه به گذشته، جهاد دانشگاهی، تهران.

10-دژدار، الف.؛ دانش پسند، م.؛ اردلانی، ح.؛ 1395، نقش دگرگونی میادین نمود دگرگونی جامعه، دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران و معماری و مدیریت شهری. دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران.

11-موسویان، س.ع.؛ اردلانی، ح.؛ 1395، جایگاه هنر عمومی در منظر شهری و نقش آن بر زیباشناسی شهر، دومین کنفرانس بین المللی انسان،معماری،عمران و شهر، تبریز.

12-صحراکار، ن.؛ اردلانی، ح.؛ 1395، سطح آثار هنرهای همگانی برای ایجاد زیبایی در زیباسازی شهری، دومین کنفرانس بین المللی انسان،معماری،عمران و شهر، تبریز.

13-فرهادی، ن.؛ اردلانی، ح.؛ 1395، نقش سیما ومنظر در جذب مردم به حضور در مکان های عمومی و افزایش تعاملات اجتماعی(نمونه موردی بازار قدیم همدان)، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری. دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

14- بختیاری، م.؛ اردلانی، ح.؛ 1396، تاثیر سرزندگی بر زندگی شهری شهروندان با رویکرد زیباشناسی (نمونه موردی پارک مردم شهر همدان)، دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت بحران. دانشگاه خوارزمی، تهران.

15- Daneshpasand,M.; Dejdar,O.; Ardalani, H.; 2017.  Postmodern Sociology Regionalism : Wey To Analyze Persistence Architecture, 6th International Conference on Engineering and Art, Held at Dalarna University, Falun, Sweden

 

16-Aderani,Sh.; Ardalani,H.; 2016, Urban furniture of landscape and identity of the city, Second International Conference on Architecture, Civil Engineering and Urban Development , Tehran.

 

17- Gholami, N.; Ardalani, H.; 2017, Refresh the aesthetic concepts of rural vernacular, The Third International Conference on Sustainable Architecture and Urbanism . 2017  UAE. Dubai

 

18- Rezaei, L.; Ardalani, H.; 2017, Investigating beauty in works of wall painting in Kermanshah from a psychological perspective ,  The Third International Conference on Architecture, Civil Engineering and Urban Development, Tehran.

 

19- شهیدی، ن.؛ اردلانی، ح؛ 1396، درک زیبایی در فضای (اذهان) عمومی با تمرکز بر زیباشناسی غربی، چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی – با محوریت علم در خدمت توسعه. مرکز مطالعات و تحقیقات سروش حکمت مرتضوی، قم.

20- پناه بحق، ن.؛ اردلانی، ح؛ 1396، بررسی رنگ ها در زیبایی مبلمان شهری – پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران و معماری. دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

21- ثابت فرد،م؛ اردلانی،ح؛ 1397، بررسی نقش و جایگاه هویت معماری ایرانی در ایجاد محالت جدید شهری )نمونه ی مورد مطالعه: محله ی متخصصین همدان(؛ کنگره بین المللی صنعت ساختمان.

22- فیضی مقدم، الف؛ اردلانی،ح؛ 1397، بررسی آثار آنیش کاپور با تمرکز بر مفهوم بدن بدون اندام از مکنظر ژیل دلوز، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی.

23- رقیمی،ف؛ اردلانی،ح؛ 1397، بازخوانی مفهوم صیرورت دلوزی در آثار عکاسی سیندی شرمن، چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت.

24-  جلیلی،م؛ اردلانی،ح؛ 1397، واکاوی واژه کاتارسیس ارسطو و تاثیر آن بر مخاطب تراژدی، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران.

25- اردلانی،ح؛ رهبر،ر؛ 1397، بازخوانی مفهوم بدن های بدون اندام دلوزی در سه اثر از ژان دوبوفه، اولین کنفرانس بین المللی مطالعات بینارشته ای مدیریت و مهندسی.

26- Beirouti,Sh. Ardalani,H. 2019, A Study of the Works of Louise Bourgeois from the Art of Sigmund Freud. 2nd International Conference on Language, Literature, Culture and History Studies

 27- JAVAHERI, LILA. Ardalani,H.  2019. A Comparative Study Of Antagonist And Protagonist The Works Of Ferdowsi And Daghighi: A Focus On The Performance Of The “gashtasb And Esfandiar” Characters. 4th Researches in Science & Engineering & International conference on Civil, Architecture and Urbanism Asia.

 

28- Samadi Hoa, Azin. Ardalani,H.  2019. Barries and forwarding factors on the grounds of Iran’s handicrafts exportion after the revolution based on international fairs. The International . Conference on Architecture, Arts Applications (ICONFAAA).

 

29- Behzadi, Nina. Ardalani,H.  2019. Studing on concept of repeating the difference Gaudi’s      work with the post-structuralist approach Form the perspective of Gilles Deleuze. Civil Engineering, Architecture and Urban Development of Contemporary IRAN.

 

30- Khodaparast, Seyed Mohammad Ali. Bani Ardalan, Esmaeel . Forootan, Manouchehr. Ardalani,H.  2019. Explaining the identity of the traditional Iranian house fram the perspective of Darush Shayegan. CONTEMPORARY IN CIVIL ENGINEERING , ARCHITECTURE AND URBAN DEVELOPMENT.

 

31- Aghili, Alieh. Ardalani,H.  2020. Study of the Concept of Absolute Spirit in HEGEL’S Philosophy of Art. International Conference on Interdisciplinary Studies in Management and Engineering

 

 

 

مقاله های سمینار و همایش های ملی

1 – قادری احسان پور،ح.؛ دانش پسند،م .؛ اردلانی، ح.؛ 1393، معماری مسکونی تجلی هنر و فرهنگ، اولین همایش معماری  مسکونی- همایش ملی دانشگاه ‌آزاد ‌واحد سما‌ ملایر.               

2 – ربیعی،ب.؛ اردلانی، ح.؛ 1393، بررسی روابط ساختاری میان شعر و فضاهای مسکونی ، اولین همایش معماری  مسکونی- همایش ملی دانشگاه ‌آزاد ‌واحد سما‌ ملایر.               

3 – قره خانی،ک.؛ اردلانی، ح.؛ 1393، بررسی معنای زیبایی از نگاه سنت گرایان، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و  مدیریت شهری دانشگاه جامع علمی و کاربردی، تهران.    

4 – افضلی، م.؛ غیاثوند، م .؛ اردلانی، ح.؛ 1393، نگاهی به توسعه پایدار در معماری سنتی ایران و الگوپذیری  از آن در معماری معاصر، اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران، تهران.

5- قره خانی،ک.؛ اردلانی، ح.؛ 1393، بررسی معنای زیبایی و سنت از نگاه سنت گرایان ، اولین همایش معماری  مسکونی- همایش ملی دانشگاه ‌آزاد ‌واحد سما‌ ملایر.

6 – اردلانی، ح.؛ شعبانی، م.؛ 1393، بررسي تاثير فرهنگ ايراني-اسلامي در معماری، اولین کنفرانس ملی توسعه پایداردر علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی- تهران.

7 - اردلانی، ح.؛ حیدریان، ع.؛ 1393، بررسي الگوهاي پايداري در معماري مناطق گرم و خشك ، اولین کنفرانس ملی توسعه پایداردر علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی- تهران.

8- اردلانی، ح.؛ جلیلی، م.؛ محمدی، ی.؛ 1393، چگونگی شکل گیری محرمیت در فرم بناهای مسکونی سنتی گرم و خشک و سرد ، اولین همایش معماری  مسکونی- همایش ملی دانشگاه ‌آزاد ‌واحد سما‌ ملایر.

9 – مغربی،ه .؛ مردانی؛ ز.؛ اردلانی، ح.؛ 1393، فلسفه هنر اسلامی و نمود آن در معماری مسکونی ، اولین همایش معماری  مسکونی- همایش ملی دانشگاه ‌آزاد ‌واحد سما‌ ملایر.

10 – اردلانی، ح .؛ خوش خادم، ن.؛ 1393، بررسی نقش عوامل کالبدی در ایجاد حس تعلق مکان در معماری اسلامی، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران معماری و مدیریت شهری، دانشگاه جامع علمی و کاربردی تهران.

11 – حسنوند،م .؛ اردلانی، ح.؛ 1393، نمادگرایی در هنر اسلامی از نظر فضاسازی و سازمان فضایی در دوره معاصر، اولین همایش معماری  مسکونی- همایش ملی دانشگاه آزاد واحد سما ملایر.

12 – اردلانی، ح.؛ توکلی، م.؛ حقی، م.؛ 1394، هندسه و تناسبات زرین در طبیعت و معماری (هندسه مقدس)، همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی – دانشگاه پیام نور استان گیلان. رشت.

13 – وهابیان، ف.؛ اردلانی، ح.؛ 1394، بررسی دیوارنگاری همدان از دیدگاه کیفی و تناسب با فضا (نمونه مورد مطالعه بولوار آیت الله کاشانی شهر همدان)، همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران  - دانشگاه آزاد اسلامی، یزد.

14 - کرمی، ع.؛ اردلانی، ح.؛ 1394، بررسی نظم به عنوان معیار زیباشناسی در معماری ، همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران  - دانشگاه آزاد اسلامی، یزد.

15 – ناصح نیا، س.؛ اردلانی، ح.؛ 1394، مبانی زیباشناسی فرش شهری با استفاده از الگوی شهرسازی فولدینگ، همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران  - دانشگاه آزاد اسلامی، یزد.

16 – سالوند، ش .؛ اردلانی، ح.؛ 1395، نقش مبلمان شهری در زیبایی و سیمای شهر، دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری شهرسازی و مدیریت شهری ، تهران.

17 – محبی، ف .؛ اردلانی، ح.؛ 1395، طراحی و زیباسازی مرکز محله نمونه موردی مرکز محله زرگنده تهران، اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی میراث شهری و توسعه پایدار- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران، تهران.

18 - سهرابی، م .؛ اردلانی، ح.؛ 1395، ارزیابی زیباسازی میدان حسن آباد تهران ، اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی میراث شهری و توسعه پایدار- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران، تهران.

19 - صفی، پ .؛ اردلانی، ح.؛ 1395، ارتقاء کیفیت سیمای شهری از طریق توسعه فضای سبز عمودی ، اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی میراث شهری و توسعه پایدار- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران، تهران.

20 - میرزایی، ب .؛ اردلانی، ح.؛ 1395، رویکردی تحلیلی بر زیباشناسی شهرها با تمرکز بر هنر دیوارنگاری ، اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی میراث شهری و توسعه پایدار- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران، تهران.

21 – بختیاری کمری، ج .؛ اردلانی، ح.؛ 1395، تاثیرات زیبایی و چیدمان مبلمان و المان شهری در ارتقاء کیفیت رفتاری فضای شهری (نمونه موردی  پارک مردم شهر همدان)، سومین کنفرانس علمی و پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، تهران.

22 - زیدیان، م .؛ اردلانی، ح.؛ 1395، نمود زیبایی شناسی و فرهنگ در طراحی شهری ، سومین کنفرانس علمی و پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، تهران.

23 - مهدوی، س.ی .؛ اردلانی، ح.؛ 1395، نقش المان شهری و هویت در زیبایی شناسی شهری ، سومین کنفرانس علمی و پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، تهران.

24 - اردلانی، ح.؛ جلالی، ص.؛ 1395، شهر زیبا، آرمانی مشترک طراحی شهری و گرافیک محیطی ، سومین کنفرانس علمی و پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، تهران.

25 – رشیدی، ر.؛ اردلانی، ح.؛ 1395، تاثیر رنگ بر زیباسازی شهری، اولین همایش چالش های معاصر در معماری، منظر و شهرسازی، تهران.

26 – سبزه ئی، س.؛ اردلانی، ح.؛ 1395، بررسی ملاحظات طراحانه نورپردازی در سکونتگاه های غیر رسمی با تاکید بر امنیت محیطی در این سکونتگاه ها ، اولین همایش چالش های معاصر در معماری، منظر و شهرسازی، تهران.

27 – شهبازی نژاد، م.؛ اردلانی، ح.؛ 1395، بررسی تاثیر هنرهای محیطی بر رضایت از فضای شهری ، اولین همایش چالش های معاصر در معماری، منظر و شهرسازی، تهران.

28 - رنجبران، س.؛ اردلانی، ح.؛ 1395، زیباشناسی معماری با تحلیلی بر نقش اقلیم در فرآیند آن با تاکید بر اقلیم گرم و خشک فضای شهری، اولین همایش چالش های معاصر در معماری، منظر و شهرسازی، تهران.

29 – آرامش خواه، ع.؛ اردلانی، ح.؛ 1395، بررسی تاثیرات نورپردازی در ارتقاء کیفیت منظر شبانه فضای شهری، اولین کنفرانس سالانه علمی تخصصی مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر، تهران.

30 – مظفری، نسرین.؛ اردلانی، ح.؛ 1395، شناسایی عوامل موثر بر بدنه های شهری با تاکید بر ابعاد زیباشناسی و زیست محیطی (مطالعه موردی: خیابان بوعلی جنوبی شهر همدان)، اولین کنفرانس علمی و پژوهشی عمران و معماری و محیط زیست پایدار، تهران.

31 – اسدی، ش.؛ اردلانی، ح.؛ 1395، زیباسازی فضا در شهرهای ایرانی اسلامی با بهره گیری از رنگ و ارتقاء بصری، دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری شهرسازی و مدیریت شهری، تهران.

32 – اردلانی،ح.؛ خاکی زاده، ث.؛ 1395، تحلیل کالبد سیمای جداره از منظر زیباشناسی - نمونه موردی خیابان فردوسی همدان، چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا وبرنامه ریزی ، معماری، و شهرسازی، تهران.

33 – آجیلی، د.؛ اردلانی،ح.؛ 1395، بررسی و سنجش کیفیت زیبایی در منظر شهری بر اساس مفهوم نشانه شناسی و دیدهای متوالی (با تاکید بر خیابان فردوسی شهرسنندج)، دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهر،کرمان.

34 – میرانی، پ.؛ اردلانی، ح.؛ 1395، تعیین نقش هنر همگانی در امنیت و حفظ سلامت جامعه در مواجه با سوانح طبیعی (زلزله)، دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری شهرسازی و مدیریت شهری، تهران.

35 – عسگری، ع.؛ اردلانی، ح.؛ 1395، تاثیر زیبایی عناصر و مبلمان شهری بر حفظ هویت خیابان و منظر شهری (مورد مطالعه بلوار علویان)، ششمین همایش معماری ،شهرسازی،عمران،و محیط زیست شهری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، همدان.

36 – فرخیان، الف.؛ اردلانی، ح.؛ 1395، رابطه پیاده راه و زیبایی شهر، سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، دانشگاه شیراز، شیراز.

37 - فرخیان، الف.؛ اردلانی، ح.؛ 1395، بررسی و تحلیل جداره های شهری با رویکرد زیبایی شناسی، سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، دانشگاه شیراز، شیراز.

38 – بزرگمهر، م.؛ اردلانی، ح.؛ 1396، تاثیر المان های شهری بر فضاهای شهر، با رویکرد زیبایی شناسانه، کنفرانس پژوهش های معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران، دانشگاه شیراز، شیراز.

39 - قدیمیان، م.؛ اردلانی، ح.؛ 1396، واکاوی و تطبیق زیبایی شناسی از منظر علامه مطهری و اندیشمندان غربی ، کنفرانس پژوهش های معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران، دانشگاه شیراز، شیراز.

40 - محمدی، پ.؛ اردلانی، ح.؛ 1396، بررسی پارامترهای نظم بصری در سیمای شهری (مطالعه موردی محله حاجی همدان)، کنفرانس پژوهش های معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران، دانشگاه شیراز، شیراز.

41 - اردلانی، ح.؛ حبیبیان، ه.؛ بزرگمهر،م.؛ 1396، شناسایی شاخص های ارزیابی زیبایی منظر شهری در بافت های واجد ارزش (محور انقلاب سنندج) ، کنفرانس پژوهش های معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران، دانشگاه شیراز، شیراز.

42 – محمدی، ف؛ اردلانی، ح؛ 1396، بررسي مولفه های زيباشناسي درهنر عمومي ميدان های شهری(مطالعه تطبيقي ميدان بوعلي همدان و ميدان ترافالگار لندن) ، دومین همایش ملی معماری پایدار، شهرسازی و توسعه محیط زیست، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، همدان.

43- محمدی،ر؛ جهانگیری،س؛ اردلانی،ح؛ 1397، مطالعه خط و نوشتار در منسوجات دوران اسلامی و کاربرد آن در هنرهای تصویری نوین. پنجمین همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران. دانشگاه علم و فرهنگ

44- جهانگیری،س؛ خسروی،س؛ اردلانی،ح. 1397، مطالعه ارتباط تصویری و ادراک بصری در آثار دیوارنگاری شهری با هدف زیبایی شناسانه. کنفرانس ملی پدافند کالبدی عمران معماری و شهرسازی. دانشگاه تبریز

45- صلواتیان،م؛ اردلانی،ح؛ 1398، فهم و خوانش تفاوت و تکرار در نقوش تزئینی معماری ایرانی-اسلامی. همایش ملی جلوه های هنر ایرانی – اسلامی. دانشگاه گیلان

 

 

 

سخنرانی ها:

(1389) تحلیلی بر نقاشی های هنگامه صدری، سخنرانی در گالری ساربان/ خبرگزاری ایرنا در 16 آذرماه.

(1391) ارتباط میان نقاشی دیواری و مخاطب، سالن ابن سینا، اداره ارشاد همدان.

(1392) هنر و دین، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان (ویژه دبیران).

(1392) آسیب شناسی نقاشی دیواری های همدان، سالن آمفی تئاتر دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد همدان.

(1392) بازخوانی نقاشی های فرانسیس بیکن ، لوسین فروید و فرانک اوئرباخ از منظر ژیل دلوز - دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.

(1392) فلسفه نقاشی از منظر ژیل دلوز، فرهنگستان هنر ایران، تهران.

(1393) فلسفه هنر از منظر افلاطون، سالن آمفی تئاتر دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

(1393) فلسفه هنر از منظر ژیل دلوز، سالن آمفی تئاتر دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

(1393) خلاقیت در دنیای کودکان در بستر آموزش (از منظر فلسفه آموزش) کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان (ویژه دبیران ).

(1394) هنر پساساختارگرا از منظر ژیل دلوز، سالن آمفی تئاتر دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یـــزد.

(1395) سلسله نشست های تخصصی هنرهای شهری- جلسه اول، نقد المان های نوروزی جشنواره هنرهای شهری ، سالن آمفی تئاتر دانشکده هنر و معماری، با همکاری سازمان زیباسازی شهرداری همدان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

(1396) چیستی نقاشی دیواری (رویکرد اجتماعی به چهار دهه نقاشی های دیواری ایران)،  دانشگاه شهید مفتح همدان

(1396) فرهنگ بومی و هنرهای شهری، دانشگاه بوعلی سینا ، همدان.

(1396) بررسی و تفسیر آثار استاد احمد فتوت، گالری 26، تهران.

(1392) طرح پژوهشی (آسیب شناسی نقاشی های دیواری همدان)
(1392) طرح پژوهشی (نقاشی دیواری با عنوان معراج پیامبر(ص))
(1393) طرح پژوهشی (نقاشی دیواری با عنوان پژوهش و فن آوری)