عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه عمراناستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی مهندسی آب
کارشناسی ارشد عمران_آب
دکتری مهندسی عمران-آب

مدل‌سازی رسوبات محلول و معلق در رودخانه و مخازن سدها
مدل‌سازی نشت در شبکه‌های توزیع آب شهری
بهینه‌سازی شبکه‌های آب، مدیریت فشار، انتقال آلودگی و ...
مدل‌سازی جریان ناماندگار در خطوط انتقال آب و بهینه‌سازی اداوات کنترل ضربه
مدل‌سازی عددی جریان در محیط متخلخل و حرکت آلودگی‌ها و تعیین حریم بهداشتی چاه‌ها
مدل‌سازی عددی حرکت جریان در رودخانه‌ها و سیلاب دشت‌ها
مدل‌سازی عددی شکست سد
سد‌های باطله و مدل‌سازی جریان فوق غلیظ
استفاده از مدل‌های بهینه سازی هوشمند در مهندسی آب

همدان
1358
09125308795