عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه عمراناستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

سه شنبه 18-14
چهارشنبه 12-8
پنج شنبه 16-8

مکانیک سیالات
هیدرولیک و آز
مهندسی آب و فاضلاب
انتقال و توزیع آب