عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه عمراناستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی مهندسی آب دانشگاه تهران 1380
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب دانشگاه تهران 1383
دکتری مهندسی عمران-آب دانشگاه تهران 1390