عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه علم اطلاعات و دانش شناسیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دکترای تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی: مدیریت دانش، کتابخانه های عمومی، سیستمهای اطلاعاتی و...

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و مدیر کل کتابخانه های عمومی استان همدان
همدان