عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه ریاضیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی- دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ریاضی کاربردی- دانشگاه مازندران
دیپلم ریاضی فیزیک- دبیرستان محمد جعقر معنوی ارومیه

1- ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
2- ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
3- ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی
3- هندسه فراکتالی
4- آموزش ریاضی

هیات علمی گروه ریاضی
ارومیه
1350
00989183152079

1- انجمن ریاضی ایران
2- انجمن رمزنگاری ایران
3-بسیج اساتید