عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه مکانیکمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

مکانیک محاسباتی - دینامیک و کنترل - رباتیک

معاون آموزشی دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی
همدان

عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران