عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه کامپیوترمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر(سیستم های نرم افزاری)
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)
کارشناسی مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)

داده کاوی
برنامه نویسی

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات
همدان
1356
08134481170

دبیر شورای فناوری اطلاعات دانشگاه ازاد اسلامی استان همدان
دبیر شورای فناوری اطلاعات دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان
عضو کمیته ساها دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان