عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه کامپیوترمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

شنبه : سیستم عامل(8 تا 9:30 - یادگار 515) - سیستم عامل(13:30 تا 15 - یادگار 507) - مهندسی نرم افزار(15 تا 17:15 - یادگار 518)
یکشنبه : تحلیل و طراحی سیستم ها(8 تا 10:15 - یادگار 501)
دو شنبه:طراحی الگوریتم(8 تا 11-یادگار 501)

1-طراحی الگوریتم
2- مهندس نرم افزار
3- تحلیل طراحی سیستمها
4- سیستم عامل