عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه نقاشیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

1362- دیبلم علوم تجربی - دبیرستان ابن سینا - همدان
1367- کارشناسی نقاشی - دانشکده هنرهای زیبا - دانشگاه تهران
1375- کارشناسی ارشد ارتباط تصویری - دانشکده هنرهای زیبا - دانشگاه تهران

همدان
1342