عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه نقاشیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

شنبه
دوشنبه
سه شنبه

آشنایی با هنر در تاریخ/ مشخصه های 7140/7141/ 7307
صفحه آرایی / مشخصه 7312 هندسه نقوش سنتی/ مشخصه 7344 طراحی پایه/ مشخصه 7288
طراحی 1و2 / مشخصه 7288