عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه باستانشناسیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ، پیش از تاریخ ایران و میانرودان، انسان شناسی، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در باستان شناسی، هنر نقاشی و نویسندگی
Prehistoric Archaeology, Iran and Mesopotamia, Anthroplogy, GIS, Art Painting, Writing

<a href=" https://www.researchgate.net/profile/Behzad_Balmaki" ;>Behzad Balmaki on ResearchGate</a>

1360