عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه ریاضیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

شنبه 8تا12:30
یکشنبه 8تا12
دوشنبه 8تا12

اماراحتمال حسابداری
امارواحتمال مهندسی
ریاضی 1و2
محاسبات عددی