عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه حسابداریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

- دکتری تخصصی حسابداری
- کارشناسی ارشد حسابداری
- کارشناسی پیوسته حسابداری

- حسابداری مالی
- حسابداری مدیریت
- حسابرسی

معاون دانشکده علوم انسانی و مدیر گروه حسابداری
همدان
1359
08134481474

- عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران
- عضو بسیج اساتید دانشگاه