عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه حسابداریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

- کارشناسی پیوسته حسابداری
- کارشناسی ارشد حسابداری
- دکتری تخصصی حسابداری

- حسابداری مالی
- حسابداری مدیریت
- حسابرسی

مدیر گروه حسابداری (مقاطع کارشناسی ارشد - کارشناسی - کاردانی)
همدان
1359
08134481474

- عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران
- عضو بسیج اساتید دانشگاه