عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه حسابداریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

- دکتری تخصصی حسابداری
- کارشناسی ارشد حسابداری
- کارشناسی پیوسته حسابداری

1) معاون دانشکده علوم انسانی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
2) مدیر گروه حسابداری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
3) معاونت اداری و مالی : دانشگاه آزاد اسلامی بهار
4) معاون(کل) : دانشگاه آزاد اسلامی بهار
5) مدیر گروه حسابداری و مدیریت : دانشگاه آزاد اسلامی بهار
6) عضو شورای تخصصی اداری و مالی استان همدان
7) عضو کمیته رفاهی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان
8) مسئول طرح و برنامه و بودجه : دانشگاه آزاد اسلامی بهار
9) عضویت بسیج اساتید دانشگاه : همدان
10) عضویت کمیته انضباطی و دانشجویی : دانشگاه آزاد اسلامی بهار

- استاد راهنما ، استاد مشاور ، استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری

- عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران
-
-

- مدرس دوره های آموزش تخصصی و حرفه ای انجمن حسابداران خبره ایران
- شرکت در کارگاههای اعضای هیات علمی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
- شرکت در کارگاههای طرح ضیافت اندیشه اساتید: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
- شرکت در کارگاههای مدیران طرح و برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی