عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم انسانیگروه حسابداریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

  • مجله علمی-پژوهشی پژوهش های تجربی حسابداری : حساب شویی و ناتوانی مالی
  • مجله علمی-پژوهشی مدیریت صنعتی : بحران مالی و هموارسازی سود
  • مجله علمی-پژوهشی تحقیقات حسابداری و حسابرسی : بررسی امکان سنجی مدل های ارزشگذاری منابع انسانی
  • چاپ مقاله در مجله های خارجی حسابداری
  • ارائه مقاله در همایش های ملی و منطقه ای حسابداری