عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده هنر و معماریگروه معماریمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

- کارشناسی ارشد معماری

- اجرای ساختمان
-مرمت ابنیه تاریخی

همدان
1347

- سازمان نظام مهندسی استان همدان