عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه ریاضیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

-شنبه 8-10
-سه شنبه 8-10
-چهارشنبه 8-10
-پنج شنبه 8-15

- مبانی ریاضی
- اصول آموزش ریاضی
- نظریه حل مسئله
- معادلات دیفرانسیل
- سمینار