عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه ریاضیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

1384-1380 دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ریاضی محض
1386-1384 دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد آموزش ریاضی
1391-1387 دانشگاه علوم تحقیقات دکتری تخصصی آموزش ریاضی

-مسئول تاسیس رشته واحد همدان(91-92)
-مدیر کل تحصیلات تکمیلی واحد همدان(92-94)
-دبیر کمیته گسترش و آمایش استان همدان(94 تا کنون)
-مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد همدان(94 تا کنون)
-عضو شورای تخصصی گروه ریاضی(95 تا کنون)
-عضو شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد(94 تا کنون)