عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه ریاضیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

 Barahmand, A., & Shahvarani, A. (2014). Students’ Equation Understanding and Solving in Iran. REDIMAT, Journal of Research in Mathematics Education, 3(2), 169-185. DOI: 10.4471/redimat.2014.48

Barahmand, A. (2017). The Boundary Between Finite and Infinite States Through the Concept of Limits of Sequences. International Journal of Science and Mathematics Education, 15 (3), 569–585. DOI 10.1007/s10763-015-9697-3

برهمند علی (1385). ریاضی برای همه: شیوه ها و روش های عمومی کردن ریاضی. هشتمین کنفرانس آموزش ریاضی. شهرکرد. ایران

برهمند علی(1394).پیش زمینه های لازم برای یادگیری جبر. سیزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی. تهران. ایران

- پروژه ی آموزش ریاضی بدون معلم برای دانش آموزان شهرستان بم بعد از زلزله به سفارش یونیسف در سه پایه راهنمایی به سرپرستی آقای دکتریحیی تابش از دانشگاه
صنعتی شریف و خانم دکتر زهرا گویا از دانشگاه شهید بهشتی 1385-1386.
-- ناظر بین المللی آزمون تیمز(TIMSS) در استان همدان (2011).
-- ناظر بین المللی آزمون پرلز(PIRLS) در استان همدان (2011)