عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده فنی و مهندسیگروه کامپیوترمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

بازي سازي با گيم ميکر، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي همدان.1394.

شبکه های سنسور بیسیم، انتشارات دانشجو، همدان، 1390. شابک: 5-103-543-964-978

شيوه ارائه مطالب علمي و فني، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، انتشارات کرشمه، 1388. شابک:7-89-8124-964-971

مقدمه ای بر چندرسانه ای، انتشارات دانشجو، همدان، ۱۳۹۱. شابک: ۲-10۴-543-964-978 چاپ دوم

سوابق پژوهشي:

طرح پژوهشی:

شیرمحمدی، محمد مهدی، چهاردولی، مصطفی، خوشه بندی شبکه های سنسور بی سیم با اتوماتای یادگیر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1390.

چهاردولي، مصطفی، شیرمحمدی محمد مهدی، توازن انرژی در شبکه های حسگر بيسيم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1392.

 

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی:

M. Chahardoli, M. M. Shirmohammadi, H. Zargari, "Energy Aware Leader Election in Wireless Sensor Network", International Journal of Electronic City, vol.116-24, 2013.

H. Zargari, M. Chahardoli, M. M. Shirmohammadi, "EISP: Enhance Instability Period in Wireless Sensor Networks", European Journal of Scientific Research, ISSN 1450-216X Vol.64 No.3 (2011), pp. 394-399, © EuroJournals Publishing, Inc. 2011, journal indexed by scopus

H. Zargari, M. Chahardoli, M. M. Shirmohammadi, "Balanced Clustering with Full Coverage in Heterogeneous Wireless Sensor Networks", Advanced Materials Research (Volumes 433 - 440)indexed by scopus Materials Science and Information TechnologyJanuary, 2012.

مقالات چاپ شده در کنفرانس هاي بين المللي:

 H. Zargari, M. Chahardoli, M. M. Shirmohammadi, "Balanced Clustering with Full Coverage in Heterogeneous Wireless Sensor Networks", IEEE International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (CMAE 2011) New Delhi, India, March 21-23,indexed by ISI, 2011.

 

 M. M. Shirmohammadi, K. Faez, M. Chahardoli, "LELE: Leader Election with Load balancing Energy in Wireless Sensor Network", IEEE International Conference on Communications and Mobile Computing (CMC 2009), Chaina, indexed by ISI, 2009.

 

M. M. Shirmohammadi, K. Faez, M. Chahardoli, "CHEFC: Cluster Head Election with Full Coverage in Wireless Sensor Networks", Ninth IEEE Malaysia International Conference on Communications (MICC 2009) , Malaysia, indexed by ISI, 2009.

 

مقالات چاپ شده در کنفرانس هاي ملي:

 مهناز مظفری، مهدی زمانی، محمد مهدی شیرمحمدی، سارا طاهری، مصطفی چهاردولی، ارائه روشي نوين براي بدست آوردن اعداد اول بسيار بزرگ جهت افزايش امنيت الگوريتم رمزنگاري RSA، دومين همايش ملي شهرالکترونيک، دانشگاه ازاد اسلامي همدان، 1394.

 

محمد مهدی شیرمحمدی، مصطفي چهاردولي، ارائه مدل شبکه سنسور بیسیم زیرزمینی در توسعه کشاورزی، همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، اسفند ۱۳۹۱، همدان، ایران.

 

حامد زرگري، محمد مهدي شيرمحمدي، مصطفي چهاردولي، مسعود زرگري، طراحي و پياده­سازي پرونده سلامت بيمار با استفاده از کارت هوشمند، همايش ملي شهرالکترونيک، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، آذر ماه 1390، همدان، ايران.

 

 

محمد مهدی شیرمحمدی، رامین شعبانی، مصطفی چهاردولی، انقلابي در خدمات رساني به طريق تله مديسين:استفاده از شبکه هاي بيسيم سنسور در کمک به بيماران ، اولين همايش ملي کاربرد فناوري اطلاعات در دانشگاه­هاي علوم پزشکي کشور، دانشگاه شهيد بهشتي ،بهمن ۱۳۸۵تهران، ايران.

مصطفی چهاردولی، محمد رضا میبدی، محمد مهدی شیرمحمدی، انتخاب پوياي سرخوشه با توازن انرژي در شبکه هاي سنسور بيسيم ناهمگن ، سيزدهمين کنفرانس انجمن کامپيوتر ايران ، پرديس بين المللي دانشگاه صنعتي شريف ، اسفند ۱۳۸۶ جزيره کیش، ايران.

محمد مهدی شیرمحمدی، مصطفی چهاردولی، :DPLEP پروتکل انتخاب سرخوشه اولويت دار مبتني بر فاصله در شبکه هاي سنسور بيسيم ، کنفرانس کامپيوتر برق و فناوري اطلاعات همدان ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان،بهمن۱۳۸۶ همدان، ايران.

مصطفی چهاردولی، محمد مهدی شیرمحمدی، :ESEP پروتکل انتخاب پايدار سرخوشه درشبکه هاي سنسور بيسيم ناهمگن با خواب وبيدار، کنفرانس کامپيوتر برق و فناوري اطلاعات همدان ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان، بهمن ۱۳۸۶همدان، ايران.

محمد مهدی شیرمحمدی، مصطفی چهاردولی، Sensor Grid شبکه­ هاي کامپيوتري با قدرت ابر رايانه، کنفرانس کامپيوتر برق و فناوري اطلاعات همدان ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان،بهمن ۱۳۸۶ همدان، ايران.

محمد مهدی شیرمحمدی، مصطفی چهاردولی، ایجاد مربی فوتبال online و Offline در ربوکاپ ، کنفرانس کامپيوتر برق و فناوري اطلاعات همدان ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان ،بهمن ۱۳۸۶ همدان، ايران.

مقالات چاپ شده در کنفرانس هاي منطقه ­اي:

محمد مهدی شیرمحمدی، مصطفی چهاردولی، LECE: پروتکل انتخاب سرخوشه در شبکه هاي حسگر بيسيم با تغييرات انرژي ، همايش نوآوري در فناوري اطلاعات ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مبارکه،آبان ۱۳۸۶ اصفهان، ايران.