عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
دانشکده علوم پایهگروه ریاضیمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

کارشناسی ریاضی محض از دانشگاه رازی کرمانشاه سال 1376
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی از دانشگاه سیستان وبلوچستان 1379
دانشجوی دکتری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

1- روش تکراری برای حل معادلات قدرمطلقی. ( Iteration Method For Absolute Value Equations)
2- روشهای چند گامی بازه ای برای حل مسئله مقدار اولیه. (On multistep interval methods for solving the initial value problem)
3- روشهای ضمنی بازه ای برای حل مسئله مقدار اولیه. (Implicit interval methods for solving the initial value problem)